top of page

BRANNVERN

 

ORGANISASJONSPLAN

-Organiseringen av det forebyggende brannvernarbeidet ved bygget-

 

Både for Kommunenes Hus og den enkelte leietaker vil en brann kunne medføre betydelige konsekvenser. Dette er noe vi jobber for å unngå. For å minimalisere risikoen, er det nødvendig å sette fokus på det forebyggende arbeidet som skal utføres.
 

LEIETAKERE

 • Leietaker skal innrette virksomheten slik at brann eller fare for brann forebygges.

 • Leietaker skal sørge for at brannvernoppgavene innenfor egen virksomhet er formidlet og fordelt - Det må utnevnes en brannvernansvarlig som skal være kontaktperson opp mot brannvernkoordinator (Per-Christian Løwø, Driftssjef) i brannvernarbeidet. Leietakers brannvernansvarlig har et overordnet ansvar for leietakers plikter i brannvernarbeidet.

 • Leietaker er ansvarlig for kontroll og vedlikehold av brannteknisk utstyr som er installert særskilt for deres virksomhet.

 • Leietaker plikter å rapportere avvik til driftsavdelingen, slik at påkrevde tiltak blir behandlet og gjennomført. Ved endringer skal oppdatert dokumentasjonen leveres driftsavdelingen.

 • Leietaker er ansvarlig for at alle vikarer og nyansatte får nødvendig brannvernopplæring - at disse blir gjort kjent med branninstruks, organisasjonsplan brannvern, rømningsveier og nødutganger, plassering av slukkeutstyr, brannmeldere, nødbrytere og detektorer.

 • Samtlige leietakere plikter å vedlikeholde de etablerte brannverntiltak slik at disse ikke forringes, gjennom å:

 

 • Vite hvor slukkeutstyr er plassert, og hvordan disse benyttes 

 • Vite hvor brannmeldere og nødbrytere er plassert

 • Kjenne til rømningsveier og nødutganger

 • Holde rømningsveier frie til enhver tid

 • Delta på brann- og brannvernøvelser

 • Vite hvor møteplassen er

 

 

EIER

I henhold til «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn», er eier ansvarlig for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

 

 • Eieren er den øverste ansvarlige for at forskriftets krav oppfylles.

 • Eier har det overordnede ansvaret for at forskriftets krav til branndokumentasjon er tilfredsstilt. Dokumentasjon vedrørende brannrelatert virksomhet skal ligge i byggets branndokumentasjon.

 • Eier er ansvarlig for at det utnevnes en brannvernleder for bygget.

 

 

BRANNVERNLEDER

 

Brannvernleder representerer eier, og er den øverste ansvarlige for brannvernarbeidet ved bygget.​ Dette krever mye kompetanse på området, samt oppfølging av lover og regler. Derfor har Kommunenes Hus satt Marius Frydenlund, Brannteknisk rådgiver Firesafe Consulting Oslo, i denne rollen.

 

Brannvernleder sørger for at det utnevnes en brannvernkoordinator for bygget.

 

 

BRANNVERNKOORDINATOR

 

Brannvernkoordinator er eiers representant på bygget, og er koordinator mellom leietaker og eier.

Brannvernkoordinator er ansvarlig for daglig vedlikehold av brannteknisk

utstyr, samt gjøre leietaker kjent med sine plikter i brannvernarbeidet.

 

Ved brann har brannvernkoordinator kommandoen og organiserer arbeidet. Brannvernkoordinator møter brannmannskapet og informer om:

 

 • Personer som trues av brann

 • Hvor det brenner

 • Hvor det finnes slokkevann

 • Adkomstveier i bygget

 • Oppbevaring av gassbeholdere, brennbare væsker eller eksplosiver som kan trues av brannen

 

 

Ansvarsfordelingen mellom utleier og leietaker reguleres i leiekontrakten, men Kommunenes Hus foretar all kontroll og vedlikehold i byggets fellesarealer og har ansvar for drift, vedlikehold og kontroll av branninstallasjoner; slukkerutstyr, nødlys og alarmanlegg. 

 

Brannvernansvarlig i den enkelte virksomhet skal dokumentere gjennomgått brannvernrunde med nyansatte og vikarer. Dokumentasjon sendes til brannvernkoordinator via kh@ks.no. Skjema finner du her.

bottom of page